Nastavení 1. stupně podpůrných opatření

 1. Doporučuje třídní učitel, ostatní vyučující žáka nebo jeho zákonný zástupce. V případě, jeli důvodem nastavení podpůrných opatření 1. stupně podezření na vývojové poruchy učení, osloví třídní učitel výchovného poradce, školního speciálního pedagoga. Ten provede se souhlasem zákonných zástupců depistáž u žáka.
 2. Žákovi budou následně poskytována PO 1. stupně, případně se vypracuje PLPP (Plán pedagogické podpory.
 3. Vyhodnocení plánu pedagogické podpory proběhne po třech měsících od jeho sestavení.
 4. V případě, že nedošlo ke zlepšení, bude žák odeslán k vyšetření do školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 5. Při zjištění závažných obtíží posílá škola žáka na vyšetření bez vypracování PLPP.

Nastavení 2. – 5. stupně podpůrných opatření

PPP vždy před vydáním doporučení konzultuje se školou návrh poskytování podpůrných opatření u daného žáka.

 1. Jakmile škola obdrží doporučení z PPP, výchovný poradce spolu s třídním učitelem si pozve zákonného zástupce žáka do školy a projedná s ním toto doporučení.
 2. Zákonný zástupce podepíše informovaný souhlas, kde se zavazuje, že porozuměl doporučení z PPP a návrhu poskytování podpůrných opatření.
 3. Vypracuje se IVP (Individuální vzdělávací plán).
 4. Výchovný poradce zařadí žáka dle doporučení z PPP do hodin speciálně pedagogické intervence či pedagogické intervence.
 • PŘI NEDODRŽOVÁNÍ DOCHÁZKY DO HODIN SPEC. PED. INTERVENCE NEBO PED. INTERVENCE RODIČ PORUŠUJE DODRŽOVÁNÍ INFORMOVANÉHO SOUHLASU A DOPORUČENÍ Z PPP, KTERÉ JE ZÁVAZNÉ, OHROŽUJE VZDĚLÁVÁNÍ SVÉHO DÍTĚTE – JSME POVINNI HLÁSIT NA OSPOD!!!

PŘEDMĚTY SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE:

Na naší škole se realizují dle doporučení PPP formou:

 1. Speciálně pedagogická intervence (dříve reedukace, dyslektický kroužek)
 2. Pedagogická intervence – podpora přípravy žáka na školu