Provozní řád školní jídelny

 1. Výdejní doba od 11.45 do 13.00 hodin
 2. Způsoby placení: preferujeme inkasním převodem na účet  107-8632940267/0100 (KB ve Znojmě)
  (Ve výjimkách je možné sjednat s vedoucí ŠJ jiný platební režim, např. platbu v hotovosti)
 3. Při nezaplacení obědů v daném termínu,budou rodiče vyzváni k okamžité platbě stravného v hotovosti v kanceláři vedoucí stravování,pokud tak nebude učiněno, nebudou strávníkovi podávány obědy až do uhrazení dlužné částky
 4. Obědy se odhlašují vždy alespoň jeden den dopředu(od 6.00 do 13.00 hod.), v první den nemoci je možné oběd vzít domů, prázdniny(pololetní, jarní, letní, vánoční)se odhlašují automaticky
 5. Chování v jídelně – postup odběru a konzumace
  • Před příchodem do jídelny si žáci odloží tašky a svršky do šatny, umyjí si ruce
  • Připraví si průkazku na oběd
  • Zařadí se do fronty a přistoupí k výdejnímu okénku,kde předloží průkazku a odebírají si polévku
  • Po konzumaci odnesou talíř ke sběrnému okénku a odebírají si u výdejního okénka hlavní jídlo – po jeho konzumaci opět odnáší použité nádobí k umývárně špinavého nádobí
  • Strávníci jsou povinní se řídit pokyny vedoucí školní jídelny, dozorujícího pedagoga, vedoucí kuchařky
  • Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování
 6. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj …) zajišťují přítomné kuchařky
 7. Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá kuchařka u sběrného okénka
 8. Jakékoliv závady ať technického nebo hygienického charakteru okamžitě hlásit v kanceláři vedoucí stravování nebo hlavní kuchařce
 9. Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit dozoru v jídelně
 10. Podmínky odnášení obědů mimo školní jídelnu:
  pro strávníky MŠ a ZŠ platí odnos obědů pouze v první den nemoci, v případě,že matka nečerpá paragraf, může obědy dítěti nosit – odsouhlasí zřizovatel. Cizí strávníci mohou odebírat obědy v přenosných jídlonosičích pravidelně.
 11. Podmínky odnášení potravin z prostoru školní jídelny do budovy školy, nebo mimo prostor budovy (ovoce,moučník) jsou možné  při dodržování hygienických a společenských pravidel (nepohazovat slupky, ohryzky, obaly v okolí školy – ptří do odpadní nádoby)
 12. Jídelní lístek je pravidelně vyvěšován ve školní jídelně u výdejního okénka a je dostupný na těchto webových stránkách
 13. Problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí stravování v kanceláři. Zdravotní omezení konzumace určitých druhů potravin strávníka musí být jeho rozhodnutím daný druh pokrmu odhlásit a nekonzumovat.
 14. Alergeny obsažené v potravinách jsou uvedeny dle zákonných předpisů ZDE a strávník nebo jeho zákonný zástupce musí znát z toho vyplývající důsledky.