• Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) zajišťuje poskytování preventivních, intervenčních, poradenských a konzultačních služeb bezplatně pro žáky, zákonné zástupce i pedagogy. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných a výukových obtíží.
  • ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy a dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli. Dále zajišťuje pravidelnou komunikaci se zákonným zástupcem žáka a pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC). V případě potřeby spolupracuje škola s orgány státní správy jako je např. OSPOD či Policie ČR.
  • S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.